אמנת שירות

  • לעמוד בכל התחייבויות בית העסק, כפי שמוצגות באתר האינטרנט.

  • לנקוב בהערכת זמן סבירה למועד ההגעה לבית הלקוח ולמשך הזמן המתוכנן לביצוע העבודה - ולעמוד בה.

  • לתמחר בהגינות ולספק תנאי תשלום התואמים את המקובל בתחום.

  • לעמוד בהתחייבות למחיר שנקבע מראש ולאפשר ללקוח שיקול דעת בנוגע לחריגות.

  • להסביר בצורה ברורה בתחילת העבודה ובמהלכה מה מהות העבודה ובמה היא כרוכה.

  • לעשות את העבודה הנדרשת במלואה, מתחילתה ועד סופה, במקצועיות ובלי "לעגל פינות". להעניק אחריות על העבודה לתקופה סבירה ובהתאם למפורט בתקנון.

  • להשתמש בחומרים ובחלפים המתאימים ביותר וליידע את הלקוח על מצבם (מה מקורם, וכן אם הם חדשים או משופצים).

  • בשום מקרה אין לנצל לרעה את חוסר בקיאותו של הלקוח בתחום.

  • לשמור על רוח טובה ועל מאור פנים, מתוך כבוד ונימוס הדדיים.