תקנון שירות ואחריות

תקנון שירות ואחריות של אראה פתרונות חכמים

מבל"ז

תנאים כלליים :

· האחריות לסחורה הינה אישית לקונה ואינה ניתנת להעברה

· ניתן להחזיר מוצר תוך 14 יום מיום הרכישה כשהוא באריזתו המקורית ולא נעשה בו כל שימוש, כאשר מהמחיר ינוכו דמי המשלוח.

· אין החזרות ו/או אחריות לתוכנות מחשב כלשהן לאחר רכישה והוצאתן ממשרדי החברה.

· אין אפשרות לביטול הזמנות תוכנה או חלקים שהוזמנו במיוחד.

· החזרת סחורה בהסכמת החברה בלבד ותחויב ב 10% מהמחיר, בתמורה יינתן זיכוי לרכישה.

· ברכישת רכיבים ללא הרכבה, האחריות הינה לכל רכיב ורכיב בנפרד ואינה חלה על תפקוד המחשב השלם שהרכיב הלקוח או מי מטעמו.

· ביטול הזמנת מחשב תחויב ב 10% ממחיר ההזמנה ולא פחות מ 250 ₪. חריגים בכפוף לשיקול החברה.

· תנאי האחריות שלהלן המפורטים בגב המסמך ואושרו ע"י הקונה בחתימתו, הינם תנאי הרכישה המוסכמים ומגדירים את ההתקשרות בין הצדדים.

. במקרה של רכישת תוכנה או רשיון הפעלה לתוכנה, השירות התמיכה והאחריות ניתנים ע"י יצרן התוכנה בלבד.

· הלקוח מתבקש בזאת לבדוק תקינות חיצונית לפני עזיבת החנות.

. החברה תעשה את מירב המאמצים, במסגרת האילוצים הקיימים, לתת מענה מהיר לקריאת שירות של הלקוחות, ובמועד אפשרי ומתאים לחברה וללקוח.

האחריות :

  1. החברה, ששמה מופיע בכותרת המסמך (להלן "החברה") אחראית כלפי הלקוח לפעולתו התקינה של המוצר במידה והשימוש בו נעשה בתנאים רגילים, לתקופה הנקובה (להלן "תקופת האחריות") שאורכה היא בהתאם לסוג המוצר. עם זאת, האחריות לכל סוג מוצר לתנאיה הספציפיים הינה תלוית יצרן.יבואן ובמידה ולא מצוין במפורש אחרת, האחריות הינה שנה אחת בלבד.

  2. בכל מקרה האחריות מוגבלת למוצר ולא כוללת הובלה אל ומבית הלקוח, וכן עלות שעות המעבדה של החברה.

תקופת האחריות מתחילה ביום הרכישה.

  1. בתקופת האחריות תתקן החברה ו/או תחליף, ללא תשלום, מוצר שיראה לחברה פגום ואשר לפי שיקול דעתה בלבד נפגע עקב עבודה בתנאי שימוש רגילים ו/או שקיים פגם ביצורו.

2. האחריות למוצרים הינה במעבדות החברה או במעבדות היבואן/יצרן, וזאת בהתאם לסוג המוצר.

3. במידה ולא קיים המוצר במלאי החברה, במלאי היבואן/יצרן ו/או יצורו הופסק, תיתן החברה מוצר אחר שווה ערך בביצועיו (בטווח מחיר של 10%) למוצר

הפגום בתוך זמן סביר התלוי בזמינות הפריט.

בכל מקרה, החברה אינה מתחייבת לתת מוצר זהה למוצר הפגום.

4. באחריות החברה לספק את אותם חלפים הנדרשים לדעת החברה להפעלת המוצר בתנאי השימוש הרגילים.

5. במידה והמוצר התקול אינו זמין, ואין באפשרות החברה לספק מוצר חלופי, יינתן זיכוי כספי אשר לא יעלה על ערך הקניה של המוצר, ובכפוף לשיקול

דעתה הבלעדי של החברה.

6. אחריות החברה היא כלפי הלקוח ששמו מצוין בתעודת האחריות ובחשבונית בלבד, והיא אינה ניתנת להעברה לצד שלישי.

7. מוצר שנראה כי אינו פועל כראוי יימסר למעבדת תיקונים/שירות לקוחות של החברה כשהוא ארוז בצורה שתבטיח מניעת נזק ע"י הלקוח, המוצר ישלח

לחברה בצרוף תעודת אחריות וחשבונית המהווה הוכחת רכישה, והאחריות על הגעת המוצר תחול על הלקוח בלבד.

8. על הלקוח לתאם מראש שליחה של סחורה לחברה.

9. למעבדים, אחריות 3 שנים, בכפוף להחזרת המעבד יחד עם המאוורר המקורי שסופק בעת הרכישה.

10. לדיסקים קשיחים, לוחות (יחד עם כל האביזרים המקוריים), כרטיסי מסך, ומסכי CRT ,שנה של אחריות ,אלא אם צוין אחרת במעמד הרכישה.

11. למסכי LCD שנת אחריות אחת. לגבי נקודות (פיקסלים) בלתי תקינים מכל סוג שהוא במסך חדש, בתוך 14 ימי עסקים מיום הרכישה, חלים התנאים הבאים :

o למסכי 17" ,מותר שיכיל עד 4 נקודות לא תקינות

o למסכי 19" ומעלה, מותר שיכילו עד 5 נקודות לא תקינות

האמור לעיל חל על כל המסכים אלא אם צוין אחרת בחשבונית.

12. לאחר 14 יום ממסירת המסך ללקוח ובמהלך תקופת האחריות, חלה אחריות למסך הלא תקין רק מעל 10 נקודות בלתי תקינות.

13. לזיכרונות, 3 שנים אחריות אלא אם צוין אחרת.

14. אחריות לכל החיים בזיכרונות מוגדרת כשנה נוספת מרגע שהמוצר אינו מיוצר עוד ע"י היצרן כמפורט באתר היצרן.

באחריות הלקוח לברר בעת הרכישה מה האחריות לזיכרון שנרכש.

15. אין זיכויים לאחר רכישה אלא אם הוחלט אחרת ע"י החברה.

16. אחריות למחשבים ניידים, ומדפסות לשנה אחת ותינתן במעבדות השירות של ספקים אלו ולפי תעודת האחריות שלהם, אלא אם צוין אחרת בחשבונית

הרכישה.

17. אחריות למוצרים ולציוד היקפי לשנה אחת.

מקרים בהם לא תחול האחריות :

1. הסרת מדבקות אחריות, או קריעתם.

2. במידה ולמוצר נזק פיזי כל שהוא הנראה לעין ו/או כל נזק אחר שאינו בשליטת החברה ואשר נגרם כתוצאה מגורם חיצוני כלשהוא.

3. המוצר נפגע כתוצאה משימוש שאיננו תואם את הוראות ההפעלה ו/או משימוש לא נכון במוצר ו/או מתאונה ו/או מכוח עליון לרבות רעידת אדמה, שריפה,

ברק, מלחמה, נפילה, מים ומקרים נוספים עליהם אין לחברה שליטה.

4. המוצר נפגע משיבוש כל שהוא ברשת החשמל או הפרעה כל שהיא ברציפות אספקת החשמל, שיבוש או הפרעה ברשת הטלפון, חיבור לא תקין של המוצר

לרשת החשמל לרבות כבל מתח או שקע לא תקינים, חוסר שימוש בהארקה או פגיעה שמקורה במכשיר חשמלי אחר המחובר ישירות או בעקיפין למוצר.

5. בוצע תיקון ו/או שינוי כל שהוא בציוד, שלא במעבדות החברה, לרבות הרכבת חלקי הציוד או מספר מוצרים יחדיו ובכל מקרה של שילוב/חיבור לא מתאים ו/או לא נאות ו/או לא מקצועי ו/או לא תקין של מוצר/י החברה בינם לבין עצמם או של מוצרי החברה ומוצרים אחרים.

6. מקור הפגיעה בתוכנה מכל סוג שהוא לרבות וירוסים ותוכנות ריגול.

7. המוצר נפגע כתוצאה מהזנחה או רשלנות לרבות לכלוך או זיהום, מכל סוג שהוא.

8. האחריות לא תינתן בכל מקרה של שינוי, הסרת פרטי הציוד ופרטי האחריות המוטבעים עליו.

9. במקרים של אי תשלום פירעון ערך המוצר באופן שחורג מהסכם הרכישה שבוצע.

10 במידה ובוצע שינוי כל שהוא בתעודת האחריות שאיננו מלווה בחותמת החברה.

11. במידה והופעל או הוזן הציוד במתח גבוה ו/או נמוך מהמותר לפי מדבקת ו/או תנאי היצרן.

הגבלת אחריות :

1. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק או הפסד לרבות נזק לגוף ו/או לציוד שייגרם מהשימוש בציוד או כתוצאה מפעולה לא תקינה של ציוד, אלא אך ורק

לתיקונו ו/או החלפתו בכפוף לתנאים המפורטים לעיל.

2. אין החברה אחראית לנזק תוצאתי או נסיבתי או לאובדן רווח הקשורים במישרין או בעקיפין למוצר.

3. אין כל התחייבות מצד החברה בכל הקשור להתאמת המוצר למטרה מסוימת, או בכל הקשור לשוויו וסחירותו.

4 אין החברה אחראית בשום מקרה על כל נזק שהוא למידע המאוכסן במוצר של הלקוח לרבות במקרה של הזמנת שירות גיבוי של החומר ע"י הלקוח – מומלץ לגבות את המידע לפני מסירת הציוד למעבדה.

5. אין החברה אחראית לחלקים של הלקוח שצורפו למחשב שהורכב במעבדות החברה.

6. החברה מעבירה את האחריות מהיבואן/יצרן ללקוח ולכן לא תהיה אחראית כלפי הלקוח במצב בו לא תכובד האחריות ע"י היבואן/יצרן מכל סיבה שהיא, והלקוח לא יוכל לטעון כנגד החברה.

7. בעת קריאת שירות, באחריות הלקוח לספק לחברה את כל הדיסקים והרשיונות המקוריים של מערכת ההפעלה וכן התוכנות המותקנות במחשב.

· הלקוח מאשר כי קיבל את כל המוצרים המפורטים בחשבונית וכי הם במצב חיצוני תקין.

· הלקוח מאשר כי קרא והבין את תנאי הרכישה והאחריות שלהלן וכי הינם מקובלים ומוסכמים עליו.

· הלקוח מאשר כי חתימתו על טופס הזמנה ו\או חשבונית ו\או עצם יצירת קשר בכל אמצעי אחר עם החברה,

מהווה אישור התקנון באתר ומחייבת אותו לכל דבר וכי ביטול עסקה יחויב בדמי ביטול לפי הכתוב בסעיף תנאים

כלליים.

משלוחים :

1. משלוחים בדואר רשום הינם עד למשקל של 2 ק"ג

2. מעל 2 ק"ג, לא ניתן לשלוח בדואר רשום.

טל"ח